Polityka prywatności

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych (zwana dalej „Informacją”) służy do poinformowania osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu danych osobowych, które będą udostępnione firmie Dermacol, as, REGON (IČ): 24766208, z siedzibą - Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, wkładka 16659 (zwana dalej „Dermacol”), w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.dermacol.pl, z zawarciem umowy kupna lub w innym celu.

Dermacol przetwarza wszystkie dane osobowe swoich klientów zgodnie z przepisami prawnymi, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwaną dalej „Rozporządzeniem”) i ustawą nr 480/2004 Coll. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, z późniejszymi zmianami. Dermacol podjął środki ochrony danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia i zobowiązuje się do zachowania poufności oraz innych zasad etycznych podczas pracy z danymi osobowymi.

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Dla celów niniejszej informacji „Klient” oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat i która jest użytkownikiem sklepu internetowego oraz stron internetowych Dermacol, a której dane osobowe są przetwarzane przez Dermacol w rozumieniu art. 4 ust. 2 Rozporządzenia. Klient jest osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia.

Dermacol jest „Administratorem” danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia.

Dane kontaktowe administratora:
Dermacol, a.s., REGON (IČ): 24766208
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha

Zawarcie umowy kupna

Podczas sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Dermacol na stronie www.dermacol.pl zostaje zawarta umów kupna-sprzedaży między klientem, jako nabywcą a Dermacol, jako sprzedawcą. W celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży są przez firmę Dermacol przetwarzane dane osobowe klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Przez realizację umowy zakupu rozumie się głównie przetwarzanie zamówienia, realizację umowy, w tym np. związaną z tym komunikację z klientem, przekazanie zamówienia firmie dostawczej, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji reklamacyjnej, księgowej, itp.

Rejestracja klienta

Jeśli klient zarejestruje się za pośrednictwem strony internetowej www.dermacol.pl, jego dane osobowe zostaną przetworzone w związku z rejestracją w celach, na które klient wyraził zgodę podczas rejestracji. Klikając pole „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji klienta” i potwierdzając przyciskiem „ZAREJESTRUJ SIE”, klient wyraża swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rejestracji (tj. utworzenie, utrzymywanie i zmiany konta klienta, dołączanie do programu lojalnościowego, uzyskiwanie i realizacja bonusów, itp.) oraz na wewnętrzną analizę danych. Klikając kolejne pola wyrażające zgodę podane w formularzu rejestracyjnym lub na koncie klienta, klient wyraża swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu, który jest zawsze określony w odpowiednim polu (np. Wysyłanie wiadomości handlowych). Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazi zgodę (zakliknie / oznaczy odpowiednie pole lub wybierze odpowiednią opcję). Jeśli klient oznaczy tylko niektóre pola lub wybierze tylko niektóre opcje, jego dane osobowe, oprócz celów rejestracji, utrzymania i zmiany konta klienta, będą przetwarzane tylko w celach określonych dla wybranych przez niego pól. Jeśli klient nie zakliknie / oznaczy żadnego z wymienionych pól wyboru, jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji. Klient może anulować rejestrację w dowolnym momencie, za pomocą wyraźnego i pewnego wyrażenia swej woli w formie pisemnej skierowanej do Dermacol, drogą pocztową lub elektroniczną na adres eshop@dermacol.pl. Anulowanie rejestracji spowoduje zakończenie przetwarzania danych osobowych klienta do wszystkich celów, na które klient wyraził zgodę w związku z rejestracją. Anulowanie rejestracji jest bezpłatne.

Dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie zgody.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane do celów rejestracji i innych celów, na które klient wyrazi zgodę w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, datę urodzenia, płeć.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji oraz ewentualnie innych celów, na które klient wyrazi zgodę, jest udzielana na czas rejestracji klienta, ale nie dłużej niż na okres 20 lat od jej udzielenia.

Dane osobowe klienta mogą być przekazywane / udostępniane firmie SiteOne, s.r.o. (REGON (IČ): 27398471, z siedzibą Krouzova 3038/14, 143 00 Praha-Modřany, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 110279), która zarządza systemem informacyjnym i świadczy usługi informatyczne na rzecz Dermacol, sro (REGON (IČ): 35798734, z siedzibą Príjazdná 7 / A, 831 07 Bratysława, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, wstawka 22740 / B), z którą Dermacol ma wspólną bazę danych i Alphaduct, a.s. (REGON (IČ): 26212412, z siedzibą w Pradze 5, Plaská 622/3, ZIP 15000, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, plik 6856), która świadczy usługi księgowe na rzecz Dermacol. Oprócz powyższych dane osobowe Klienta mogą być również przekazywane / udostępniane innym dostawcom usług (IT, operatorom sieci internetowej, firmom dostarczającym przesyłki, firmom księgowym, firmom świadczącym usługi prawne lub podatkowe oraz inne doradztwo specjalistyczne).

Konkurs

Jeśli klient zarejestruje się (zaloguje) do konkursu organizowanego przez Dermacol, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www.dermacol.pl, jego dane osobowe będą przetwarzane w związku z jego udziałem w konkursie w celach, na które klient wyraził zgodę. Klikając pole wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzając przyciskiem „ZAREJESTRUJ SIĘ” („WYŚLIJ”, „ZALOGUJ” i tym podobne), klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie (np. wytworzenie profilu uczestnika, ocena wyników konkursu, itp.). Klikając / oznaczając pola podane w formularzu rejestracyjnym konkursu, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu, który jest zawsze określony w odpowiednim polu (np. Wysyłanie wiadomości handlowych). Jeśli klient nie zakliknie / nie oznaczy żadnego z pól wyboru, jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wzięcia udziału w konkursie. Jeśli klient oznaczy tylko niektóre pola, jego dane osobowe, oprócz celu wzięcia udziału w konkursie, będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych dla wybranych przez niego pól.

Dane osobowe klienta będą, dla celów uczestnictwa w konkursie i ewentualnych innych celów, na które klient wyrazi zgodę za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, data urodzenia, data zakupu, sklep, w którym dokonano zakupu, kwota, za którą dokonano zakupu, numer dokumentu / paragonu lub ewentualne dalsze informacje wymagane w związku z konkursem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie jest udzielana na okres 5 lat od zakończenia konkursu. Zgoda na wszelkie inne cele, na które klient wyraża zgodę za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (logowania), jest udzielana na okres 20 lat od jej udzielenia.

W przypadku otrzymania przez klienta nagrody w konkursie, klient udziela firmie Dermacol, jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie, zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie konkursowej, stronie internetowej Dermacol lub w materiałach marketingowych Dermacol oraz zgodę na publikację swojego zdjęcia (np. takiego jak zdjęcie w czasie przekazania nagrody) na stronie internetowej Dermacol lub w materiałach promocyjnych firmy Dermacol.

Dane osobowe klienta mogą być również przekazywane / udostępniane firmie SiteOne, s.r.o. (REGON (IČ): 27398471, z siedzibą Krouzova 3038/14, 143 00 Praha-Modřany, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 110279), która zarządza systemem informacyjnym i świadczy usługi informatyczne na rzecz Dermacol, sro (REGON (IČ): 35798734, z siedzibą Príjazdná 7 / A, 831 07 Bratysława, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, wstawka 22740 / B), z którą Dermacol w ramach holdingu posiada wspólną bazę danych i Alphaduct, a.s. (REGON (IČ): 26212412, z siedzibą w Pradze 5, Plaská 622/3, ZIP 15000, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, plik 6856), która świadczy usługi księgowe na rzecz Dermacol. Oprócz powyższych dane osobowe Klienta mogą być również przekazywane / udostępniane innym dostawcom usług (IT, operatorom sieci internetowej, firmom dostarczającym przesyłki, firmom księgowym, firmom świadczącym usługi prawne lub podatkowe oraz inne doradztwo specjalistyczne).

Komunikacja marketingowa
 
Twój adres e-mail możemy również wykorzystywać do wysyłania informacji o produktach, nowościach, rabatach i wydarzeniach w naszym sklepie internetowym w oparciu o uzasadniony interes. Robimy to, aby zapewnić Ci jak najwięcej możliwości zakupu towarów, które sprawią Ci radość. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji poprzez link osadzony w stopce dowolnej wiadomości e-mail. Może się zdarzyć, że w przypadku składania nowego zamówienia na Dermacol.pl, Twój adres e-mail zostanie ponownie wprowadzony do bazy danych i ponownie zaczniesz otrzymywać komunikację marketingową. W takim przypadku prosimy o wyrozumiałość. Jest to problem wynikający z oprogramowania i staramy się go naprawić. Jeżeli wystąpi taka sytuacja prosimy o poinformowanie nas pod adresem eshop@dermacol.pl.

Prawa klienta jako osoby, której dane dotyczą

Klient może w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), prawa do ich poprawienia (art. 16 Rozporządzenia), prawa do ich usunięcia (art. 17 Rozporządzenia), prawa do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia).

W szczególności Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli klient nie chce już otrzymywać informacji handlowych, ma prawo skontaktować się w tej sprawie z Dermacol, wysyłając email na adres eshop@dermacol.pl, a przesyłanie informacji zostanie zakończone.

Klient jest uprawniony do żądania dostępu do danych osobowych, żądania poprawy czy aktualizacji danych osobowych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zakończenia przetwarzania jego danych osobowych i / lub ich likwidacji, może żądać o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail Dermacol eshop@dermacol.pl lub przesyłając pisemny wniosek na adres siedziby Dermacol. Jeśli klient dowie się lub uważa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem ochrony jego życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem przepisów Rozporządzenia, może on żądać o wyjaśnienie i / lub usunięcie niewłaściwego stanu rzeczy. Klient może również złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i żądać wszczęcia postępowania administracyjnego. Celem jak najszybszej naprawy zaistniałej sytuacji, zalecamy najpierw skontaktować się z Dermacol.

 

 

B. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Strona internetowa Dermacol, www.dermacol.pl, przechowuje na urządzeniach użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującym prawem pliki, zwane potocznie ciasteczkami.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki danych, które serwer umieszcza na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas ładowania strony internetowej. Pliki te umożliwiają normalne działanie witryny, umożliwiając stronie zapamiętanie działań, ustawień lub preferencji użytkownika. Pliki cookie nie stanowią zagrożenia dla komputera lub urządzenia mobilnego, ale są ważne ze względu na ochronę prywatności, ponieważ umożliwiają przechowywanie informacji o korzystaniu z sieci.

Dermacol wykorzystuje pliki cookie na swoich stronach internetowych w celu prawidłowego funkcjonowania stron internetowych i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika.

Z jakich plików cookie korzystają strony internetowe:

Pliki cookie umożliwiające podstawowe funkcjonowanie strony internetowej

Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, a zgoda użytkownika na ich obecność nie jest wymagana. Bez obecności tych plików cookie niektóre funkcje strony internetowej nie będą możliwe.

Pliki cookie analityczne / wydajności

Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje o odwiedzanych witrynach. Otwierając stronę internetową, wyrażasz zgodę na umieszczenie tych plików cookie na Twoim urządzeniu. Pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, np. jakie strony odwiedza najczęściej i czy otrzymuje z witryny komunikaty o błędach. Te pliki cookie nie zbierają danych identyfikujących użytkownika, wszystkie informacje są agregowane, a zatem anonimowe. Te pliki cookie służą wyłącznie do usprawnienia działania stron internetowych.

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie zapamiętują Twoje wybory, dzięki czemu poprawiają komfort korzystania ze stron internetowych. Otwierając stronę internetową, wyrażasz zgodę na umieszczenie tych plików cookie na Twoim urządzeniu.

Funkcjonalne pliki cookie pozwalają witrynie internetowej zapamiętać Twoje wybory lub aktualny stan witryn (np. ostatnio wyświetlany zwiastun, rodzaj urządzenia wyświetlającego witrynę), a dzięki temu zaoferować lepiej dopasowaną funkcjonalność witryn. Te pliki cookie mogą również zapamiętywać zmiany rozmiaru czcionki, jej rodzaju i innych części stron internetowych, zgodnie z indywidualnymi ustawieniami użytkownika. Informacje gromadzone za pomocą tych plików cookie mogą być anonimowe, nie śledzą Twojej aktywności podczas odwiedzania innych stron internetowych.

Pliki cookie umożliwiające wyświetlanie bardziej dopasowanych reklam

Te pliki cookie zbierają informacje o Twoich nawykach wyszukiwania i odpowiednio dopasowują wiadomości reklamowe odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Pliki cookie służą do lepszego dopasowania reklam do użytkowników. Służą również do ograniczenia liczby komunikatów reklamowych jednemu użytkownika i usprawniają kampanie reklamowe. Ten rodzaj plików cookie jest zazwyczaj umieszczany na stronach internetowych przez osoby trzecie za zgodą operatora strony. Pliki cookie zapamiętują, że użytkownik odwiedził witrynę, a następnie udostępniają tę informację innym podmiotom. Bardzo często te pliki cookie są powiązane z funkcjonalnością strony internetowej zapewnioną przez inny podmiot.

Pliki cookie stron trzecich

Dermacol umożliwia niektórym partnerom biznesowym wykorzystanie plików cookie za pośrednictwem swoich stron internetowych, by dzięki nim mogli świadczyć firmie wybrane usługi. Są to przede wszystkim usługi w zakresie analiz dotyczących ruchu na stronie internetowej, rynku i działań marketingowych. Dermacol używa na przykład Google Analytics do śledzenia odwiedzalności i ruchu na stronach internetowych.

Jak zablokować pliki cookie

Zapisywanie i używanie plików cookie można wyłączyć przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Z reguły przeglądarkę internetową można ustawić w taki sposób, aby zawsze pytała użytkownika przed zapisaniem każdego pliku cookie, czy użytkownik chce zapisać pliki cookie. Możliwe jest również całkowite zablokowanie w ustawieniach przeglądarki zapisywania plików cookie. W takich przypadkach istnieje jednak ryzyko, że niektóre części stron internetowych mogą nie być w pełni funkcjonalne. Za pomocą przeglądarki internetowej można również usunąć z urządzenia już zapisane pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczenia stosowania plików cookie, odwiedź stronę: www.youronlinechoices.com. Ta strona nie jest obsługiwana przez firmę Dermacol i nie ponosi ona odpowiedzialności za jej zawartość.