Warunki handlowe

Procedura reklamacyjna

A. PODSTAWOWE POJĘCIA

Warunki handlowe

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują prawa i obowiązki stron umowy wynikające z korzystania ze sklepu internetowego Dermacol na stronie www.dermacol.pl.

OWH stanowią integralną część umowy zakupu między firmą Dermacol, jako Sprzedającym, a Klientem, jako Kupującym, którą Klient i Dermacol, zawieranej podczas kupna-sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Dermacol pod adresem www.dermacol.pl. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest wyłącznie w języku polskim

Sprzedawca i operator sklepu internetowego Dermacol

Sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego Dermacol pod adresem www.dermacol.pl (zwanym dalej „sklepem internetowym Dermacol”) jest firma Dermacol, a.s. ( zwany dalej „Sprzedającym”).

Firma handlowa: Dermacol, a.s.

Siedziba: Výtvarná 1023/4, Praha 6, kod 161 00, Republika Czeska

REGON (IČO): 24766208

Wpis do rejestru handlowego: Firma jest zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem B 16659

Dane kontaktowe

Adres pocztowy do dostawy: Dermacol, a.s., Letiště Brno - Tuřany 947/7, 627 00 Brno – Tuřany, Republika Czeska

E-mail: eshop@dermacol.pl

Klient

Klientem jest użytkownik sklepu internetowego Dermacol, który jest konsumentem lub przedsiębiorcą. Konsument to osoba fizyczna, która przy zawieraniu umowy zakupu nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej ani w ramach samodzielnego wykonywania własnego zawodu (zwany dalej „Konsumentem”).

Firma Dermacol a.s. nie zawiera za pośrednictwem sklepu internetowego umów z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą ani z innymi firmami.

B. ZAMÓWIENIE I DOKOŃCZENIE UMOWY ZAKUPU

 1. Wszystkie zamówienia złożone przez klientów będących Konsumentami za pośrednictwem sklepu internetowego Dermacol są wiążące. Oferta produktów w sklepie internetowym Dermacol jest przeznaczona wyłącznie dla Konsumentów, to jest osób fizycznych, które nie kupują produktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że jest konsumentem oraz że przeczytał i zgadza się z niniejszymi Warunkami Handlowymi oraz Procedurą Reklamacyjną.
 2. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez wysłanie zamówienia przez Klienta i przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego. Przyjęcie zamówienia Sprzedawca natychmiast potwierdzi Kupującemu w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta adres.
 3. Umowa zakupu (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie za zgodą obu stron umowy, z powodów podanych w tych oto Warunkach Handlowych lub z przyczyn prawnych.
 4. Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i informacji zawartych w formularzu.
 5. Miejscem dostawy towaru jest adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. Prawo własności do towarów przechodzi na Klienta z chwilą otrzymania towaru i zapłaty ceny zakupu.
 7. Wypełniając formularz rejestracyjny w tzw. Klubie Piękna, czy wiążącego zamówienia w ramach sklepu internetowego Dermacol, Klient wyraża zgodę na przechowywanie, archiwizowanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, dotyczących Klienta oraz jego zakupów zgodnie z działem F - Ochrona danych osobowych.
 8. Przyjęcie i wysłanie zamówienia jest potwierdzane Klientowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Klienta.
 9. Ceny i Zniżki - Wszystkie ceny w sklepie internetowym Dermacol są ostateczne i zawierają podatek VAT. Wszystkie ceny, w tym ceny promocyjne i ofertowe, obowiązują do momentu ich anulowania lub wyprzedania zasobów. Sprzedawca zapewnia aktualizację opublikowanej oferty bez zbędnej zwłoki. Zniżki na produkty w promocji, oferty specjalne i możliwe rabaty osobiste nie są łączone i sumowane, chyba że zaznaczono inaczej. Firma Dermacol informuje tym sposobem klientów, że jest rejestrowana w systemie OSS (One Stop Shop) oraz że odprowadza VAT jedynie w jednym kraju członkowskim UE, w Republice Czeskiej.
 10. Anulowanie zamówienia - Klient może anulować zamówienie poprzez e-mail lub telefonicznie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Anulowanie zamówienia jest uzależnione od podania numeru zamówienia i danych kontaktowych. Anulowanie zamówienia jest potwierdzane Klientowi za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia.
 11. Sprzedawca może odstąpić od umowy zakupu w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od dostarczenia zamówienia Klienta, jeżeli:
  1. zamówione towary nie są dostępne w magazynie, nie są już produkowane lub są niedostępne z innych, niewymienionych tutaj przyczyn,
  2. cena zamówionych towarów, które nie są dostępne na stanie magazynowym Sprzedającego, wyraźnie wzrosła po stronie producenta,
  3. zamówione towary - tego samego typu, modelu – są od dłuższego czasu reklamowane z powodu objawiających się wad.
  We wszystkich powyższych przypadkach Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w sprawie alternatywnej oferty dotyczącej podobnych towarów.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży (anulowania zamówienia) również w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że doszło do nadużycia lub próby nadużycia programu bonusowego Klubu Piękna lub innego programu bonusowego przez Klienta lub za pośrednictwem konta Klienta lub danych Klienta (w szczególności w przypadkach podejrzenia nieuprawnionego korzystania z korzyści przez tę samą osobę pod inną tożsamością lub innym numerem telefonu/emaila itp.) Z tych samych powodów Sprzedawca jest również uprawniony do zablokowania konta Klienta lub danych identyfikacyjnych. W przypadku odstąpienia od umowy kupna (anulowania zamówienia) lub zablokowania konta lub danych klienta zgodnie z niniejszym ustępem, klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej eshop@dermacol.pl w celu omówienia dalszego postępowania lub odnowienia konta, zamówienia itp. W przypadkach wynikających z niniejszego paragrafu, Sprzedawca jest również uprawniony do samodzielnego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji tożsamości Klienta lub danych wprowadzonych podczas rejestracji.
 13. Koszt korzystania ze zdalnych środków komunikacji (Internet, telefon itp.) dla celów złożenia zamówienia jest standardowy, całkowicie zależny od taryfy usług telekomunikacyjnych używanych przez Klienta.

C. WARUNKI DOSTAWY

Towary są dostarczane zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem firmy Zásilkovna s.r.o., REGON (IČ) 28408306, z siedzibą Českomoravská 2408/1a, Praga 9, kod pocztowy 190 00, Republika Czeska (zwana dalej również „przewoźnik”).

Klient jest informowany o cenie przesyłki i opłacie dodatkowej za płatność za pobraniem podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.

W przewoźnik skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, ewentualnie SMS w sprawie terminu dostawy. Po nieudanej dostawie przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy.

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy przewozowej, która realizuje dostawę towaru.
 2. Zamówione towary są zazwyczaj wysyłane w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze i w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania płatności w przypadku przedpłaty, jeśli towary znajdują się w magazynie.

  Klient zawsze jest informowany na swój adres e-mail o wysyłce zamówienia. Jeśli zamówionego towar nie jest dostępny w magazynie, Klient zostaje o tym powiadomiony przez e-mail i otrzymuje informację o możliwości podjęcia dalszych kroków, np. zmiany w zamówieniu, wydłużenie czasu dostawy. W takim przypadku Klient ma również możliwość odstąpienia od umowy.

  W wyjątkowych przypadkach czasy dostawy mogą zostać wydłużone, o czym Klienci są informowani przy składaniu zamówienia.

 3. Transport, sposób dostawy, sposób powiadomienia o dostarczeniu przesyłki, data i miejsce odbioru przesyłki są zgodne z warunkami handlowymi przewoźnika.
 4. Dokument podatkowy jest częścią przesyłki i służy jako dowód gwarancji.
 5. W przypadku, gdy Klient nie odbierze towaru pod wskazanym przez niego adresem dostawy i towar wróci do Sprzedającego, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia kwoty, z kosztów poniesionych przez Klienta na dostawę zamówienia, w celu wyrównania szkody, którą poniósł z powodu naruszenia przez Klienta zobowiązania przejęcia towaru (niniejsze porozumienie nie wpłynie na roszczenia Sprzedawcy z tytułu poniesionych przez niego szkód ponad kwotę kosztów za dostawę towaru). Za zgodą Klienta Sprzedawca ponownie dostarcza towar do Klienta na jego koszt i tylko po otrzymaniu opłaty za ponowną dostawę. Dotyczy to również przypadków, w których Klient nie ponosił kosztów pierwszej próby dostawy (bonus z bezpłatną dostawą itp.).

Metoda płatności:

 • Przelewy24: Klient uiści opłatę z góry szybkim przelewem bankowym za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej Przelewy24 należącej do firmy PayPro SA. Po otrzymaniu przesyłki od przewoźnika Klient nie ponosi już żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli Klient nie uiści opłaty za towar bez zbędnej zwłoki po złożeniu zamówienia, i to nawet po wcześniejszym otrzymaniu wezwania do zapłaty od Sprzedającego, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić.
 • Przelewem bankowym: Klient uiści opłatę zakupu z góry przelewem na konto Sprzedawcy: 79102013900000690206340451 PKO Bank Polski. Po wysłaniu zamówienia zostaną wyświetlone dane niezbędne do przelewu - kwota, numer konta, nazwa przelewu. Informacje te są również wysyłane do Klienta w potwierdzeniu zamówienia na jego adres e-mail. Po otrzymaniu przesyłki od przewoźnika Klient nie ponosi już żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli Klient nie uiści opłaty za towar bez zbędnej zwłoki po złożeniu zamówienia, i to nawet po wcześniejszym otrzymaniu wezwania do zapłaty od Sprzedającego, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić.
 • Płatność kartą online: Klient uiści opłatę zakupu z góry kartą debetową Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express. Przy akceptacji kart płatniczych jest stosowane rozwiązanie 3D-Secure. Po otrzymaniu przesyłki od przewoźnika Klient nie ponosi już żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli Klient nie uiści opłaty za towar bez zbędnej zwłoki po złożeniu zamówienia, i to nawet po wcześniejszym otrzymaniu wezwania do zapłaty od Sprzedającego, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić.
 • Płatność za pobraniem: Klient uiści opłatę za zakup po otrzymaniu towaru.

D. REKLAMACJE I GWARANCJA TOWARÓW

 1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Procedurą Reklamacyjną sklepu internetowego Dermacol i prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towar można reklamować u Sprzedawcy zgodnie z warunkami Procedury Reklamacyjnej.
 3. Towar objęty jest okresem gwarancji odpowiednim do charakteru produktów. Okres gwarancji jest podany na opakowaniu produktu, a jeśli okres gwarancji nie jest podana na opakowaniu produktu, wynosi on 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względu na charakter sprzedawanych towarów (produkty kosmetyczne) muszą być one przechowywane w temperaturach od 5 do 25 °C.
 5. W procesie reklamacyjnym mają zastosowanie przepisy polskiego prawa dotyczące ochrony konsumentów.

E. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU (ZWROT TOWARU)

Wysyłając zamówienie internetowe Klient, zawiera umowę za pomocą komunikacji zdalnej. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pomocą komunikacji zdalnej w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny. Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym konsument przejął towar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy za pomocą jasnego oświadczenia (np. e-mailem na adres eshop@dermacol.pl), przy czym może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy (do pobrania poniżej).

Klient jest zobowiązany dostarczyć towar na adres: Dermacol, a.s., Letiště Brno - Tuřany 947/7, 627 00 Brno - Tuřany, Republika Czeska.

Jeśli Klient zdecyduje się skorzystać z prawa odstąpienia, musi wysłać Sprzedającemu odstąpienie od umowy przed upływem 14-dniowego okresu odstąpienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszt zwrotu towaru Sprzedającemu. Sprzedawca zwróci Klientowi, wraz z zapłaconą ceną zakupu towaru, również koszty przez niego poniesione na dostawę towaru, do kwoty odpowiadającej kosztom dostawy towarów w najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę. Do przesyłki, za pośrednictwem której towary są zwracane, muszą być dołączone wszystkie dokumenty, w tym faktura, lub innego rodzaju jednoznaczne potwierdzenie powstania umowy zakupu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Klientowi, zanim konsument nie dostarczy towarów na wyżej wymieniony adres kontaktowy.

Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru - w całości, nieuszkodzonego, czystego, w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w stanie i wartości, w jakiej towar otrzymał, z kompletną dokumentacją, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny, używany lub uszkodzony, Sprzedawca może obniżyć zwracaną cenę zakupu o kwotę odpowiadającą kosztom przywrócenia towaru do stanu pierwotnego lub do uszkodzenia towaru. Środki za zwracany towar zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy i odesłania towaru za pomocą przelewu bankowego na konto, podane pisemnie do wiadomości Sprzedającego.

Biorąc pod uwagę charakter towarów oferowanych w sklepie internetowym Dermacol (produkty kosmetyczne), należy zaznaczyć, że nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna po dostawie towarów w zamkniętych opakowaniach, które Klient wyjął z opakowania i nie można ich zwrócić ze względów higienicznych.

W przypadku dostarczenia towarów podarunkowych umowa między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania z prawa Klienta do odstąpienia od umowy umowa wygasa, a Klient jest zobowiązany wraz ze zwracanym towarem, również do zwrotu związanych z nim podarunków.

W przypadku odstąpienia od umowy na zakup towarów całkowicie lub częściowo opłaconych za pomocą kuponu rabatowego, Klient nie uzyskuje prawa do ponownego przypisania rabatu o wartości ceny zakupu zwróconego towaru, ewentualnie część ceny zakupu zwróconego towaru, która została zapłacona w ramach rabatu.

Jeśli Klient użyje kuponu rabatowego do zapłaty za zakup, wartość kuponu rabatowego jest wliczona w cenę zakupu poszczególnych produktów proporcjonalnie do stosunku wartości kuponu rabatowego do całkowitej ceny zamówienia. W przypadku zwrotu towaru na podstawie odstąpienia od umowy, przy której użyto bonu rabatowego, zostanie klientowi zwrócona tylko część ceny zakupu produktu odpowiadająca jego cenie zakupu pomniejszonej o kwotę zapłaconą za pomocą kuponu rabatowego.

F. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Dermacol przetwarza dane osobowe swoich klientów zgodnie z przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych znajduje się w dokumencie Informacje o ochronie danych osobowych tutaj.

Komunikacja marketingowa

Twój adres e-mail możemy również wykorzystywać do wysyłania informacji o produktach, nowościach, rabatach i wydarzeniach w naszym sklepie internetowym w oparciu o uzasadniony interes. Robimy to, aby zapewnić Ci jak najwięcej możliwości zakupu towarów, które sprawią Ci radość. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji poprzez link osadzony w stopce dowolnej wiadomości e-mail. Może się zdarzyć, że w przypadku składania nowego zamówienia na Dermacol.pl, Twój adres e-mail zostanie ponownie wprowadzony do bazy danych i ponownie zaczniesz otrzymywać komunikację marketingową. W takim przypadku prosimy o wyrozumiałość. Jest to problem wynikający z oprogramowania i staramy się go naprawić. Jeżeli wystąpi taka sytuacja prosimy o poinformowanie nas pod adresem eshop@dermacol.pl.

G. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku sporu wynikającego z umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, którego nie można rozwiązać w drodze wzajemnego porozumienia, Klient może przedłożyć pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu pozasądowemu organowi rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Klient może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów, która jest prowadzona przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Częścią niniejszych warunków jest Procedura Reklamacyjna. Niniejsze OWH i Procedura Reklamacyjna są również dostępne na stronie sklepu internetowego Dermacol pod adresem www.dermacol.pl, a ich ważna i obowiązująca wersja jest dostępna do pobrania, umożliwiając ich archiwizację i powielanie przez klienta.
 2. Wysyłając zamówienie elektroniczne, Klient akceptuje bez ograniczeń wszystkie postanowienia Warunków Handlowych w brzmieniu ważnym i obowiązującym na dzień wysłania zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OWH, przy czym tekst pełnego brzmienia ważnych OWH Sprzedawca musi opublikować na stronie internetowej sklepu internetowego Dermacol.
 4. 4. Wszelkie stosunki prawne związane z umową zakupu lub korzystaniem ze sklepu internetowego Dermacol na stronie internetowej www.dermacol.pl podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory wynikające z takich stosunków prawnych będą rozstrzygane przez sądy polskie.
 5. 5. Sprzedawca przyjmuje wszystkie życzenia, sugestie lub skargi Klientów na adres elektroniczny lub pocztowy podany w Części A niniejszych OWH w sekcji „Dane kontaktowe”.
 6. 6. Organem nadzoru państwowego, któremu podlega działalność sprzedającego, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 1.1.2023.

Procedura reklamacyjna

Jeżeli Klient jest konsumentem, reklamacja podlega przepisom prawa regulującym ochronę konsumenta, z uwzględnieniem szczegółowych regulacji zawartych w niniejszej procedurze reklamacyjnej. Do pobrania w formacie PDF.

Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, przepisy ustawodawstwa dotyczącego ochrony konsumentów nie mają zastosowania.

Adres do wysyłki reklamowanych towarów: Dermacol, a.s., Letiště Brno - Tuřany 947/7, 627 00 Brno - Tuřany, Republika Czeska.

Obowiązki Klienta

Jeżeli towar w momencie dostarczenia będzie nosić widoczne ślady uszkodzenia, Klient ma prawo nie odebrać towaru. Po odebraniu Klient powinien sprawdzić dostarczony towar i niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wszelkich znalezionych wadach na adres e-mail eshop@dermacol.pl.

W ramach prawidłowego złożenia reklamacji Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na podany powyżej adres. Reklamowanego towaru nie można wysłać za pobraniem. Klient jest zobowiązany do przedstawienia przy składaniu reklamacji krótkiego opisu wady, a także do powiadomienia Sprzedawcy o wadzie bez zbędnej zwłoki po tym, gdy mógł ją przy dostatecznej staranności wykryć.

Obowiązki Sprzedającego

Reklamacja włącznie z wadą, zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 30 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedający i Klient uzgodnią inaczej.

Prawa Klienta wynikające z wadliwego wykonania produktu

Sprzedawca odpowiada przed Klientem, za dostarczenie mu produktu, który w momencie przejęcia nie posiada wad.  

Prawo Klienta związane z wadliwym wykonaniem produktu wynika z wady, którą produkt posiadał przy przekazaniu towaru, nawet jeśli wada ujawniła się później. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, produkt uważa się za wadliwy już w momencie odbioru.

W przypadku, gdy po przejęciu towaru przez Klienta pojawią się wady produktu w okresie gwarancyjnym, Klient może zgłosić uzasadnione roszczenie.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu przez Klienta. Towar jest objęty gwarancją odpowiadającą charakterowi towaru. Okres gwarancji jest podany na opakowaniu produktu. Jeśli okres gwarancyjny nie jest podany na opakowaniu produktu wynosi on 24 miesiące. Sprzedawca odpowiada za wszelkie wady produktu, które towar miał w momencie odbioru przez Klienta i które wystąpiły w okresie gwarancji. Nie dotyczy to wad spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem towaru lub standardowym zużyciem.

Jeśli wadliwe wykonanie towaru stanowi poważne naruszenie umowy kupna, Klient ma prawo do:

 1. usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego produktu nieposiadającego wady lub dostarczenie brakującego produktu,
 2. usunięcia wady poprzez naprawę towaru,
 3. rozsądnej zniżki od ceny zakupu; lub
 4. odstąpienia od umowy.

Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego, które z przysługujących mu praw chce wykorzystać w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadzie. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub jeśli powiadomi Klienta, że nie usunie wady, Klient może zażądać rozsądnej obniżki od ceny zakupu lub odstąpienia od umowy zamiast usunięcia wady.

Jeśli Klient nie wybierze na czas swojego prawa wynikającego z wadliwego wykonania produktu, ma prawa, które w innym przypadku miałby w związku z drobnym naruszeniem umowy.

Jeśli wadliwe wykonanie produktu stanowi niewielkie naruszenie umowy kupna, Klient ma następujące prawa:

Jeśli wady są usuwalne, ale wystąpią ponownie lub jeśli występuje duża liczba wad, Klient może zażądać dostarczenia nowego produktu lub wymiany jego elementu, albo usunięcia wady lub odstąpienia od umowy. Jeżeli wady są z kategorii możliwych do usunięcia a nie jest to nieproporcjonalne, Klient może zażądać dostarczenia nowego produktu lub wymiany jego elementu, lub usunięcia wady. Jeżeli żądanie dostarczenia nowego produktu byłby nieproporcjonalne, szczególnie jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, Klientowi przysługuje prawo do usunięcia wady produktu. Zawsze zamiast powyższych uprawnień, Klient może wybrać zniżkę w rozsądnej wysokości od ceny zakupu.

Klient nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego produktu, jeśli nie może zwrócić produktu w stanie, w jakim go otrzymał. Nie dotyczy to:

 1. a. jeżeli stan zmienił się w wyniku kontroli zmierzającej do wykrycia wady, 
 2. jeśli Klient użył produktu jeszcze przed wykryciem wady,
 3. jeżeli Klient nie spowodował niemożności zwrotu produktu w niezmienionym stanie poprzez działanie lub zaniechanie; lub
 4. jeśli Klient sprzedał produkt przed wykryciem wady, zużył go lub produkt uległ zmianie podczas normalnego użytkowania; jeśli zostało to zrobione tylko częściowo, Klient zwróci Sprzedającemu to, co może zwrócić, i zapewni Sprzedającemu rekompensatę w zakresie, w jakim skorzystał z wykorzystania produktu.

Prawo do roszczenia gwarancyjnego wygasa w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli okres gwarancji na reklamowany produkt upłynął przed datą reklamacji - gwarancja wygasła.
 2. Wada została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem produktu.
 3. Wada została spowodowana nieprzestrzeganiem instrukcji producenta.
 4. Wada została spowodowana niewłaściwą instalacją, obchodzeniem się, obsługą, manipulacją lub zaniedbaniem prawidłowego użytkowania i przechowywania produktu.
 5. Wada została spowodowana przez nieupoważnioną ingerencję do produktu lub inne modyfikacje bez zgody producenta.
 6. Produkt został uszkodzony na skutek działania żywiołów.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient ma prawo do zwrotu kosztów dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy, w formie opłaty pocztowej w niezbędnej wysokości. Strony postanawiają, że Sprzedawca zwróci Klientowi uzasadnione koszty dostawy reklamowanego produktu wyłącznie na podstawie dokumentu podatkowego potwierdzającego wysokość faktycznie poniesionych kosztów dostawy.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z zaspokojeniem roszczenia, a jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych z jego strony.


Niniejsza Procedura reklamacyjna nabiera ważności i obowiązuje od dnia 24.2.2020.